Tento vA�kend se konalo jeho slavnostnA� otevA�enA� a pA�i tA� pA�A�leA?itosti jsem poloA?il nA�kolik otA?zek hlavnA�mu konstruktA�rovi, Kubovi a�?KubA?ncovia�? Helusovi.

GrA?zl: Ahoj KubA?nA?e!

KubA?nec: Ahoj

00h 3.test modelu na VejprniA?A?ku, 23.8.2009


GrA?zl: Tak A?plnA� na zaA?A?tek naA?eho rozhovoru.. Mohl by si mi A�A�ct, kde se vzala ta poA?A?teA?nA� idea stavby novA�ho playspotu? Ten impulz, kterA? dokA?A?e sA�vA�cmi nA�kdy A?A?asnA� hnout?

KubA?nec: Idea umA�lA�ho vodA?ckA�ho terA�nu vA�Plzni je starA? jak uhlA�, je tu 5 A�ek a pA�esto nebylo kde jezdit. Nikdy se ideu nepodaA�ilo dotA?hnout. AA? teA? to klaplo hlavnA� dA�ky vstA�A�cnosti KalikovA?ckA?ch, naA?emu akA?nA�mu pA�edsedovi Jirkovi Mr.Kosovi, mA�stu a vodA?kA?m, kterA� se podaA�ilo nakopnout do unikA?tnA� sbA�rky a taky trochu dA�ky tomu, A?e jsem se nA�co mA?lo nauA?il na vodnA�ch stavbA?ch. No a taky jsem hodnA� chtA�l nA�co udA�lat pro vodA?ky, kdyA? stavA�m ty elektrA?rny a prA? k..vA�m A�eky, i kdyA? na jezech sA�prA?mA�rnA� 3ma kA�A�A?kama..

Bagr v budoucA�m Playspotu, 30.9.2009


GrA?zl: UrA?itA� dA�A�v neA? se vA?bec vA�ci hnuly bylo tA�eba zaA�A�dit straA?nA� moc. Od stavebnA�ch povolenA�, pA�es zpracovA?nA� projektu aA? po sehnA?nA� penA�z. Jak dlouho trvalo neA? jste mohli vA?bec kopnout do zemA�?

KubA?nec: Na pA�A�pravA� projektu KalikovA?ku jsem zaA?al pracovat vA�lA�tA� 2006. Na jaA�e 2009 bylo stavebnA� povolenA� a dotace mA�sta. StavA�t jsme mohli aA? na podzim, aA? poplave hodnA� listA� a bude se odstavovat turbina ve mlA?nA�.

ZhotovenA� podkladnA�ho betonu, 5.10.2009


GrA?zl: Na kolik vlastnA� vyA?la stavba tohohle unikA?tnA�ho dA�la? A kdo se na nA� finanA?nA� podA�lel?

KubA?nec: Stavba vA?. pA?r dodA�lA?vek, kterA� jsme dA�lali sami, vyA?la na ca 720A�000kA?, hlavnA�m grantem bylo mA�sto PlzeA? 500 000 a sbA�rka vodA?kA? zA�PlznA� a vA?bec celA� A?R, kde se podaA�ilo shromA?A?dit prakticky celA? zbytek.

Pohled na desku dna pod spotem, 9.10.2009


GrA?zl: DokA?A?eA? A�A�ct, alespoA? odhadem kolik bylo tA�eba odpracovat dobrovolnA?ch hodin, neA? byl spot takovA? jakA? jsme ho vidA�li tento vA�kend a kolik lidA� se vlastnA� na jeho tvorbA� aktivnA� podA�lelo?

KubA?nec: Na spotu bylo ca o 100 000 vA�ce zemnA�ch a kamenickA?ch pracA�, neA? bylo vA�rozpoA?tu, protoA?e se stav. jA?ma nedala otevA�A�t menA?A�, ty zasponzoroval Metrostav divize 6. Zde vA?bec bylo A?tA�stA�, A?e jsme to zaloA?ili, protoA?e u zA?kladA? playspotu byla vrstva bahna, po kterA� sjA�A?dA�ly promoA?enA� svahy dolA?. SA�touto fA?zA� Metrostavu pomohli vodA?cA� sA�paletama, trubkama a drA?tama, neb normA?lnA� se to zaklA?dA? pod ochranou A?tA�tovA?ch stA�n (larsen), ale to uA? je vA?dy o milionech. Ca 500 brigA?dnickA?ch hodin vodA?kA? padlo na dodA�lA?vky, hlavnA� kamennA?ch bA�ehA? a tribun.

Mix se po vylitA� betonu do stA�n ('betonpumpa gravitacA�' uA? skoro nestA�hala) podaA�ilo dA�ky houA?evnatosti hlohu zapA�A?hnout a  vytA?hnout, 16.10.2009


GrA?zl: Mohl by si alespoA? zkrA?cenA� popsat na jakA�m principu funguje ovlA?dA?nA� spotu?

KubA?nec: Spot tvoA�A� dvA� desky, prvnA� je pevnA?m kloubem ukotvenA? ve dnA�, druhA? je spojenA? sA�prvnA�. Tyto desky zvedajA� lana taA?enA? pA�es kladky a 2 navijA?ky. RA?znou polohou desek se dA? nastavit vA?lec nebo jen proud na pA�ejezdy.

StA�ny odbednA�ny, spodnA� zdi kolem vA?lce dokonA?eny, 21.10.2009


GrA?zl: MA? vA?lec nA�jakA? omezenA�, aA? uA? A?asovA? nebo tA�eba vodnA�m stavem na A�ece MA?i?

KubA?nec: DA? se jezdit kdykoliv kdyA? se domluvA� klA�A?nA�k oprA?vnA�nA? kA�manipulaci a min 2 pA?dleA�i a zaregistrujA� se na naA?ich strA?nkA?ch www.vodacitjunion.cz a je rozumnA? stav na MA?i. Maximum je ca 20 m3/s zA�VD Hracholusky, minimum jsme zatA�m nepoznali, ale cca pod 4 m3/s zA�Hracholusek uA? vA?lec nebude mA�t moc sA�lu.

ObA?ersvenA� brigA?dnA�kA?, 28.10.2009


GrA?zl: VA�m o tobA�, A?e jsi schopnA? projektant, ale projektovat nA�co podobnA�ho je asi jinA� neA? tA�eba projektovat most. MA�l jsi nA�koho konkrA�tnA�ho, kdo ti radil co a jak nebo vA?e vznikalo metodou a�zpokus, omyla�??

KubA?nec: AutorizovanA? projektant nejsem, ale kecA?m jim do toho hodnA�. KalikovA?k jsem ale dA�lal hodnA� sA?m, nicmA�nA� dA�k za pomoc patA�A� ing. Milan MA?llerovi -A� pomA?hal mi sA�vyztuA?enA�m betonA? a dimenzovA?nA�m nosnA�kA? lA?vky a dA?le hlavnA� hubenA?mu KA?jovi Kodlovi zA�KadanA�, kde jsme se hodnA� inspirovali a Zdendovi A�pindlA�kovi od SopA?A?e.

SuchA� zkouA?ky pA�ekA?A?ky, 29.10.2009


GrA?zl: MA�li jste pA�i stavbA� nA�jakA� neA?ekanA� problA�my? Asi vA�A? na co narA?A?im, mohl by si tedy popsat, co se tenkrA?t stalo a jak vznikl pojem a�zpamA?tnA? Hloha�??

KubA?nec: Jak jsem A�A�kal pA�ed chvA�lA�- zaloA?enA� stavby bylo divoA?ejA?A�, museli jsme vA?dy odhrA?bnout promoA?enou zeminu bagrem, rychle rA?A?o zatlouct roury a opA�A�t paA?enA� zA�podlA?A?ky a rychle uskoA?it, neA? se do paA?enA� za pA?r vteA�in zA�A�tila kus 4m vysokA�ho svahu. No a pak drobnA? nehoda domA�chA?vaA?e se A?A?astnA?m koncem. Cesta byla dA�snA� A?zkA? a nebylo jak jej vytA?hnout. Kdyby zradil hloh, tak jsme mA�li playspot pA�es domA�chA?vaA?.

SlavnostnA� pA�A�pitek


GrA?zl: ProzraA? mi.. VA�m, A?e se vA?s na stavbA� aktivnA� podA�lelo vA�c, ale jakA� pocity si mA�l ty, jako hlavnA� projektant, kdyA? se sen stal skuteA?nostA� a doopravdy byla pA�estA�iA?ena pA?ska vA�tajA�cA� plzeA?skA? playspot na svA�tlo svA�ta?

KubA?nec: No samozA�ejmA� skvA�lA? zadostiuA?inA�nA�. A taky oddechnutA�, A?e je vA?lec docela dobrA?. SA�vodou A?lovA�k nikdy nevA�, jestli vA?lec nebude stA?t za prd, tak jsem se bA?l, A?e mi vodA?cA� – sponzoA�A� dajA� po A?uni za utopenA? penA�zky. Lidi dA?vali hodnA� penA�z, mA�sto toho si mohli koupit lodiA?ky. A mA�sto by nA?s vystA�hovalo zA�tA�locviA?ny i lodA�nice :-)

A pA?dlovaA?ka...


GrA?zl: MA?A? nA�jakA� plA?ny jak spot jeA?tA� zdokonalit? Co do vlastnostA� vA?lce uA? nenA� moc co vylepA?ovat, ale je moA?nA� zkusit udA�lat aj pA�knou vlnku?

KubA?nec: AA? bude vA�lA�tA� teplA�A?ko a mA?lo vody, tak budeme zkouA?et. NA�co mA?A?eme zlepA?it, ale taky zhorA?it, tak je potA�eba opatrnA� a hlavnA� jen vratnA� A?pravy. DrA?avA? vlna zA�toho asi nepA?jde :-(

PochystanA? tribuna pro divA?ky


GrA?zl: DA�ky novA�mu vA?lci se zA�ejmA� chystA?te zaA?A�t porA?A?et PraA?ouny, co? ;-) A?ekni mi, kolik lidA� tohle dA�lo vlastnA� aktivnA� vyuA?A�vA? a roste mezi nimi nA�jakA? novA? talent, nA�co jako kdysi Kuba NA�mec, trA�nujA�cA� vA?ak pouze na flatu (klidnA? hladina)?

KubA?nec: A?A?ra playspot vA�Plzni uA? nezastihl, A?koda. Talenti urA?itA� budou, ale chce to moA?nA? trochu A?asu. A pak se teA?te praA?A?ci a nejen vy! AktivnA� a A?asto spot urA?itA� budou vyuA?A�vat plzeA?A?cA� a lidA� zA�A?irA�ho okolA�, ve stA�edu slalomA?A�A�. ZatA�m se jezdA� kaA?dA? den tA�eba 5 lidA�.


GrA?zl: KdyA? si budu chtA�t pA�ijet zajezdit, co pro to musA�m udA�lat? Kam zavolat, sA�kA?m se domluvit, kolik penA�z si pA�ipravit? A kam mam vlastnA� pA�esnA� jet?

KubA?nec: Jak uA? jsem A�A�kal, kouknout na prA?tok a na strA?nky www.vodacitjunion.cz, zaregistrovat se min. ve dvou do termA�nu, kdy se jezdA� (nebo sA�klA�A?nA�kem domluvit jinA?) a pA�ijet vA�Plzni ke KalikovA?ku (KalikovskA? MlA?n) a pA�ed nA�m doprava. PenA�zky staA?A�, kdyA? si pA�ipravA�te na naA?e pivko po pA?dlovA?nA�, jeA?dA�nA� je a pA�edpoklA?dA?m i bude zdarma.


GrA?zl: JmA�nem svA?m i tA�ch ostatnA�ch co o vA�kendu dostali pA�knou naklA?daA?ku na novA�m plzeA?skA�m playspotu chci podA�kovat tobA� i tA�m ostatnA�m, kteA�A� pA�ispA�li, aA? uA? radou, aktivnA� A?innostA� nebo penA�zi a pomohli tak rozA?A�A�it a�zrodinu trA�ninkovA?ch vA?lcA?a�? :-) DA�ky!

KubA?nec: JA? taky dA�ky vA?em co pA�ijeli a vA?em co zamakali na stavbA� i na otvA�rA?nA�.

__________
KompletnA� vA?sledky vA�kendovA�ho zA?vodu najdete na CNAWR.cz

Order baclofen, lioresal online. K1 A?eny: 1. Nina HalaA?ovA?, 2. Lucie A�edivA?, 3. Hanka VackovA?

C1: 1. LukA?A? A?ervinka, 2. A�tA�pA?n Fiedler, 3. Jan LiA?ka

K1 muA?i: 1. Jan A�pindler, 2. Petr Csonka, 3. JiA�A� Langer

PA�ipravil: GrA?zl

Foto: KA?A?a SottnerovA? a archiv TJ Union PlzeA?


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také