V rubrice a�?podporujemea�? pA�ibyla dalA?A� expedice A�A?ovA�ka a zde je prvnA� A?lA?nek od KristA?ny, zatA�m jeA?tA� pA�edexpediA?nA�. Na svou 20 000km dlouhou cestu odjA�A?dA�jA� 17.10., i z tA� se nA?m ale budou snaA?it posA�lat obA?as nA�jakA� A?lA?nky a zprA?vy.

a�?Popsat akci, kterA? se odehrA?la pA�ed tA�emi mA�sA�ci a ke kterA� nemA?m ani A?A?rku poznA?mek, mA?m ze vA?ech A?kolA? pro volnA� chvA�le nejradA?i. Nebudu se opA�rat o podstatnA? data a fakta, ale zkusA�m vypA�chnout ty nejsilnA�jA?A� a tudA�A? i zapamatovatelnA� zA?A?itky, takzvanA� a�zfajnA?tykya�?a��

Byla to vlastnA� moje prvnA� akce pod taktovkou A�A?ovA�ka znA?mA�ho takA� jako kapitA?n Sorell a dalA?A�mi nekoneA?no pA�A�zvisky, a taky prvnA� spoleA?nA? delA?A� akce s A?A?stA� naA?eho afrotA?mu a dalA?A�ch dobrodruhA?.

Jsme se teda takhle ve A?tvrtek seA?li veA?er u A�A?ovA�kA?, nabalili vA?echen potA�ebnA? matroA? sestA?vajA�cA� z nepostradatelnA?ho vodA?ckA?ho a lezeckA?ho materiA?lu, energetickA?ch rychlodobA�jeA?A? a nepA�ebernA�ho mnoA?stvA� fotoaparA?tA? a vyrazili vstA�A�c nevA?ednA�m slovinskA?m zA?A?itkA?m. Juch!


NemA?m rA?da ta rA?na, kdy se poA�A?dnA� nevyspA�m, a pak musA�m podA?vat vA?kony. TakA?e obecnA� nemA?m moc rA?da vA�tA?inu rA?n. Ale o to vA�c pak mA?m rA?da ta ostatnA� rA?na. No, tak tohle bylo to mA�nA� slavnA� rA?no, ale kdyA? protA�A�c zrak uzA�A�m dalA?A� nevyspalA� trosky hned je lA�pA�jc. U silnice si jeA?tA� dA?vA?me sraz a a�zranije kafe s rohliA?kema�? s dvoukolou A?A?stA� tA?mu, rychle posnA�dA?me a za chvA�li uA? nA?s A?A�fik nemilosrdnA� vyhA?nA� na vodu. VzA?pA�tA� si jiA? celkem poklidnA� plujem slovinskou A�ekou zvanou Sava Bohinjka. AA? na to jedno mA�sto s oA?klivA?m sifonem, kterA? A?spA�A?nA� objA�A?dA�me, tedy potupnA� nepA�enA?A?A�me, jde o vcelku pohodovA? asi hodinovA? splutA�, kterA? se nA�kterA?m zalA�bilo natolik, A?e stejnA? A?sek jedou rovnou tA�ikrA?t. NA?m, normA?lnA�m, dvA� jA�zdy ke A?tA�stA� staA?A� a den si zpestA�ujeme povalovA?nA�m na terA?sce srubu, sem tam dospA?vajA�c, tlachajA�c a vydloubA?vajA�c pA�itom Nutelu. MA?am.

A?A?st odpoledne pak tak nA�jak zevlujeme v malebnA�m mA�steA?ku Bled, kde si po vA?stupu na hrad zvanA? Blejski Grad, vychutnA?vA?me Opravdickou Zmrzlinu. Pak uA? nastA?vA? dalA?A� pA�esun, kterA? nA?s mA? pA�iblA�A?it k nadchA?zejA�cA�mu vA?stupu. Po debatA� s majitelem pozemku, kterA? nA?s pA�ekvapivA� nejen A?e z lesa nevyhA?nA�, ale ochotnA� nabA�zA� i dA�A�vA� na oheA?, kempujeme na takovym aA? mystickym mA�stA� u A�eky Sava Dolinka. Zuzka a spol. mA� hned seznamujA� s pojmem Geo Cashing a jA? vidouc prochA?zku s cA�lem mizA�m s nimi do lesA?. NenA� nic lepA?A�ho neA? se takhle pA�ed veA?eA�A� na dvA� hodinky projA�t.


RA?no hned po snA�dani vyrA?A?A�me do sedla VrA?iA?, odkud pak jiA? v plnA� polnA� stoupA?me klettersteigem, nebo via ferratou, smA�r Prisojnikovo okno. Spousta mA�st je zasnA�A?enA?, a tak musA�me navazovat jiA?tA�nA� v jindy asi snadnA?ch A?secA�ch. Po nA�kolika mA?lo hodinA?ch mA?me moA?nost dokonale otestovat pA�A�padnA� nepropro vA?bavy neb na nA?s z pA�evisA? srA?A� tajA�cA� snA�h. V nA�kterA?ch mA�stech musA�m pA�emA?hat strach a�� bojA�m se lavin, bojA�m se o to vA�c, A?e se nA�jako nedaA�A� nemyslet na neA?tA�stA�, kterA? se pA�ihodilo pA�ed nA�kolika tA?dny kamarA?dovi. TeA? ale nezbA?vA?, neA? zatnout a vA�A�it pA�A�tomnA?m kamarA?dA?m a jejich zkuA?enostem a taky sobA�.

Takto stoupA?me A?est hodin aA? se dostA?vA?me kousek pod Prisojnikovo okno. Myslela jsem, A?e tady uA? mA?me vyhrA?no, ale mA�sto toho jsme na vA?A?kA?ch, zda pokraA?ovat dA?l k oknu a riskovat tak, A?e se dostaneme do neprA?chodnA?ho mA�sta nebo zda nenA� rozumnA�jA?A� vA?stup k Prisojnikovu oknu vzdA?t a rychle sestoupat zpA?tky k autu. Po nA�kolika nekoneA?nA?ch minutA?ch (alespoA? mnA� je zima a�� jdu na pankA?A?e a nepropro nevlastnA�m) je rozhodnuto. CoA?e, teA? kousek od cA�le se mA?me zas vrA?tit stejnou cestou zpA�t? Jo, je to bohuA?el tak a nezbA?vA? neA? opA�t vA�A�it zkuA?enA�jA?A�m. VA?stup je pA�A�liA? riskantnA� a nelze odhadnout, jakA? je prA?chod za oknem. NavA�c A?as kvapA� – uA? je pA�t hodin, a tak nA?s A?ekA? cesta zpA�t. OpA�t musA�me zpA�tnA� navA?zat a zajistit vA?echna krizovA? mA�sta, kterA? jsme pA�ed chvA�li odjistili (teA? jiA? to jde o poznA?nA� lA�pe) a i jA? nakonec uznA?vA?m, A?e nA?vrat byl moudrA?m rozhodnutA�m, pA�ed kterA?m smekA?m, neboA? nenA� vA?bec snadnA� vzdA?t vrchol (jak o tom pA�A?e AZouba na www.outdoorextra.cz).


RA?da stoupA?m na vrchol, ale ty sestupy fakt neumim. Kor kdyA? musA�m mA�t na nohou ty pastiA?ky na medvA�dy, tedy maA?ky, kterA? se mnou odmA�tajA� spolupracovati. Nebo jA? s nimi? Tak se potA?cA�m a obdivuju ladnA� kroky ostatnA�ch, kteA�A� mizA� pode mnou. Ach joo, co dA�lA?m A?patnA�? Po A?ase koneA?nA� dA?vA?m pastiA?kA?m vale a dostihnu Vevu a A�impyho. Oba majA� nepochopitelnou extrA�mnA� pozitivnA� nA?ladou, kterA? nA?s obA?as pA�epadne po nA�jakym tom hodnA� silnym pozitivnA�m zA?A?itku.

Z horskA�ho masivu slA�zA?me ve stejnA�m rozpoloA?enA� za setmA�nA� a do sedla dohopsA?me uA? za A?plnA� tmy. PadA? na mA� obrovskA? A?nava. TakovA?, A?e skoro odmA�tA?m jA�st. Skoro, protoA?e je mi vnuceno (pA�emlouvA?nA� rozhodnA� nebylo dlouhA�) jedno sousto vA?bornA� kaA?e s luncheonmeatem. NechutenstvA� je v mA?iku tu tam a jsem zase takovA? jako vA?dy a�� nenaA?ranA?. Jinak je tomu u Tatranky, kterA? prA?vA�, nebohA?, zaA?A�vA? opaA?nA? proces a A?ekA? ji dlouhA? bA�havA? noc v kA�eA?A�ch.

RA?no nA?s budA� A�A?ovA�k milA?mi slovy: a�?Do pA�ti minut vA?echno sbalte, je tu ochranA?A�!a�?. Rychle posluA?nA� balA�me a pA�edstA�rA?me, jako bychom nikdy A?A?dnA? stan nemA�li. Pokutu usmlouvA?me na 20 Euro za dva stany a vyrA?A?A�me smA�r Izvir SoA?a, tedy pramen SoA?i, kde koneA?nA� v poklidu snA�dA?me. Dnes nA?s A?ekA? mA� vytouA?enA� splutA� SoA?i. JiA? nA�kolik let o SoA?i snA�m a letos sem pojedu rovnou dvakrA?t. V inforcentru kupujeme permity a hurA? na vodu.


SoA?a nezklamala. Ani nemohla – koryto plnA� kA�iA?A?A?lovA� vody, dech beroucA� hory v dA?li a pocit skoro aA? nereA?lnA� kA?A?ovitosti umocA?uje most, po kterA�m pA�ebA�hA? kA?A? bez jezdce. MyslA�m teda A?e tam jezdec nebyl nebo byl ale nebyl vA?znamnej, kdyA? mi v pamA�ti neutkvA�l. Co ale v pamA�ti utkvA�lo, je splutA� slalomky a�� to byl parA?dnA� pojezd!

PoslednA� noc spA�me v A?tulnA�m kempu v Bovci. VeA?er jde nA?s nA�kolik rozmazlencA? na pizzu a LaA?ko pivko u kterA�ho si pohodovA� povA�dA?me, a potA� usedA?me k ostatnA�m a poslouchA?me pA�sniA?ky v podA?nA� A�A?ovA�ka a pA�nice Zuzky. Jo, hrajou moc pA�knA� a navA�c nehrajou ty vodrhovaA?ky, pA�i kterA?ch beru nohy na ramena. Dokonce majA� vlastnA� repertoA?r. A vtipnA? slova. Ha, to se A?lovA�k aspoA? nA�co dozvA� a odhaduju poslednA� hlA?sky.


RA?no nA?s A?ekA? Koritnica. Je to pA�A�tok SoA?i a pA�knA� vypeA?enej pA�A�tok, A�ekla bych. MA? to rychlej nA?stup, na mA?j vkus, a tak bA�hem asi prvnA�ch tA�ech minut dvakrA?t eskymuju. OstatnA� to vA�tajA� ovacema, jako kdybych eskymovala schvA?lnA� a jA? mA?m mA�sto toho oA?i na vrch hlavy neboA? tohle je to horA?A� rA?no a KoritnickA? tempo moje tA�lo prostA� takhle zrA?na pA�A�liA? nezvlA?dA?. Za nA�kolik kilometrA? se vA?ak jiA? koryto Koritnice spojuje se SoA?ou. Proud se rozA?iA�uje, coA? se pozitivnA� odrA?A?A� na psychice nA?s vA?ech. Absolvujem nekoneA?no A?A?asnA?ch peA�ejA� a vA?ichni si jA�zdu parA?dnA� uA?A�vA?me. NA�kdo dokonce na tolik, A?e prostA� musA� bA?t v pA�A�mA�m styku s vodou.


No, dA?l uA? moje pamA�A? nesahA?. Trochu jsem to okecala, ale to podstatnA? se snad dA? vyA?A�st. MoA?nA? ne to podstatnA? pro vA?s, tedy kilometry, pA�evA?A?enA�, poA?et obyvatel Bledu a hodnost toho pA?na nadlesnA�ho, co nA?s nekompromisnA� vyhnal z lesa, ceny permitA?, zda jsme naA?li cashku (samozA�ejmA�, A?e naA?li), celkovA? poA?et eskymA?kA? a krys, texty A�A?ovA�kovejch pA�sniA?ek, kterA? pizza nA?m chutnala nejvA�ce, zda jsme nechali taky trochu nutely kamarA?dA?m nebo kdo chvA�li nemoA?il opodA?l apod.

A pouA?enA� pro pA�A�A?tA�? Za A?A?dnou cenu nepA�estA?vej psA?t denA�k. Nikdy nevA�A? kdy budeA? muset napsat A?lA?nek.

Expedici podporujA� firmy:

KEEN Coleman Campingaz

Gumotex Kutlici Devold

Povoda Pujcovna-lodi
VA�c info o akci se dozvA�te na webu http://outdoor-club.cz/vector4

Text: KristA?na Krisa JA�rovA?
JednA� bouA�livA� noci v KolohnA?tech L.P. 2009

buy celebrex online cheap, buy Zoloft.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také